రాత్రి ఈ తోడూ దొంగలు చేసిన పని చుస్తే మీరు పడి పడి నవ్వుకుంటారు, ఏం చేసారో చుడండి.

రాత్రి ఈ తోడూ దొంగలు చేసిన పని చుస్తే మీరు పడి పడి నవ్వుకుంటారు, ఏం చేసారో చుడండి.

(202)