బస్సు లో సిట్ కోసం కొట్టుకుంటున్న ఇద్దరు అమ్మాయిలకి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చిన అబ్బాయి,జీవితంలో మర్చిపోలేరు..!

బస్సు లో సిట్ కోసం కొట్టుకుంటున్న ఇద్దరు అమ్మాయిలకి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ఇచ్చిన అబ్బాయి,జీవితంలో మర్చిపోలేరు..!

(676)